Forretningsbetingelser

Ved at benytte Elvium ApS services og produkter accepteres nedenstående forretningsbetingelser. Evt. afvigelser aftalt i kontrakten har forrang frem for forretningsbetingelserne.

Elvium ApS
Flæsketorvet 68
1711 Kbh V
Telefon: +45 71 99 28 60
E-mail: info@elvium.com
Hjemmeside: www.elvium.com
CVR: 34709459

Almene bestemmelser

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software (herefter kaldet Rekrutteringssystemet) hos Elvium ApS (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser.

Leverandøren har ret til at ændre i forretningsbetingelserne.
Eventuelle ændringer i forretningsbetingelserne meddeles Kunden via e-mail.

Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser, der er tilgængelige på Leverandørens hjemmeside.

Forretningsbetingelserne er senest opdateret den 25. august 2022

Abonnement

Ved anvendelse af Leverandørens software opnås alene en brugsret. Enhver bestilling af produkter og ydelser hos Leverandøren sker ved Kundens samtykke, udtrykt ved accept af forretningsbetingelserne. Til et abonnement må der oprettes det antal brugere, og oprettes det antal stillinger, som det enkelte abonnement foreskriver, men kun én juridisk enhed må anvende det. Adgang til flere juridiske enheder under samme aftale kræver skriftlig accept fra Elvium.

Pris og betalingsbetingelser

For alle abonnementer fremsendes normalvis faktura som betales ved bankoverførsel til:

Nykredit Bank

5470-1074877

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Leverandøren kan justere priserne, således at Leverandøren stilles uændret.

Abonnementer indeksreguleres en gang årligt d. 1/1. Reguleringen sker i overensstemmelse med den procentvise ændring i Nettoprisindekset i forhold til seneste ændring/ikrafttræden dog minimum 3%. Herudover forbeholder Leverandøren sig ret til i øvrigt at ændre afgiften og beregningsgrundlaget for afgiften med 60 dages skriftligt varsel til udløb af en abonnementsperiode. Afgiften er normalvis forfalden til betaling 10 dage efter fakturadato.

Ved overforbrug i forhold til aftalen (antal rekrutteringer eller brugere) reguleres prisen automatisk i den indeværende abonnementsperiode – dog altid til samme eller lavere pris pr. rekruttering eller bruger.

Konkurrence og rettigheder

Ved registrering hos Leverandøren bekræfter Kunden samtidig, at Kunden ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. I konkurrence med defineres ved, at Kunden arbejder i/for eller er ejer af en virksomhed, som sælger rekrutteringssoftware. Alt software, design, arkitektur, tekst o. lign. er beskyttet af ophavsretten samtidig med, at navne og egenudviklede termer er anvendte varemærker. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted. Leverandøren har rettigheder til softwaren. Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretningsbetingelser.

Misligholdelse

Al betaling fra Kunden til Leverandøren foregår som udgangspunkt ved forudbetaling af den aftalte abonnementsperiode. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belaster Kunden. Ved forsinket betaling påløber der morarenter fra forfaldsdagen efter Rentelovens regler.

Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Leverandøren kunne kræve yderligere inkassoomkostninger. Ved misligholdelse af Leverandørens forretningsbetingelser opsiges samarbejdet øjeblikkeligt. Leverandøren har ret til at lukke for Kundens adgang til software, såfremt betaling ikke sker rettidigt.

Ansvarsbegrænsning

Leverandøren tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud. I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har Leverandøren ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, som typisk vil ske, hvor færrest mulige Kunder vil blive påvirket af det. Adgangen til Leverandørens software udvikles løbende, og Leverandøren giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens software. Leverandøren er ligeledes ikke ansvarlig for hacker-angreb, vira, eller force majeure. Det er Kundens ansvar at sikre, at al rekruttering sker i overensstemmelse med gældende regler. Leverandøren er ikke rådgiver inden for rekruttering, men hjælper gerne med tekniske spørgsmål.

Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar for kundens og brugernes indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af forventet indtjening, tab af avance, tab af goodwill, tab/beskadigelse af data eller tab af enhver anden type forretningsmæssig afbrydelse eller økonomisk følgeskade, som måtte opstå ved brug af systemet eller mangelfuld/utilstrækkelig præstation ved systemet eller levering af øvrige ydelser efter nærværende aftale.

Leverandørens samlede erstatningsansvar for tab eller skade kan i intet tilfælde – uanset graden af uagtsomhed – overskride et beløb, der svarer til den af Kunden inden for de seneste 12 måneder betalte afgift. Med andre ord er det Kundens ansvar, at brugen af Leverandørens software sker i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Tavshedspligt og sikkerhed

Al data, der håndteres i Leverandørens software, opbevares uden adgang for andre. Leverandøren behandler således alt data med tavshedspligt. Alle sider kører på SSL-krypterede websider (https). Leverandøren har anlagt softwaren med høj sikkerhed og forsvarligt for at forebygge, at uvedkommende får adgang til disse data.

Kunden indestår selv for, at kundens brugere behandler oplysninger i systemet fortroligt. Kunden og brugerne er forpligtet til at hemmeligholde brugernavne og adgangskoder, og disses misbrug af adgang til systemet er Leverandøren uvedkommende. Såfremt kunden eller en bruger mister brugernavn/adgangskode, eller der er opstået risiko for, at disse er kommet til uvedkommendes kendskab, kan de ændres efter henvendelse til Leverandøren.

Leverandøren indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden og andre brugere anvender Leverandørens webside eller software. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og indretning af softwaren.

Force majeure

Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for skade eller tab, kunden eller brugerne måtte lide direkte eller indirekte som følge af, at Leverandøren på grund af en force majeure situation er forsinket eller forhindret i at udføre sine forpligtelser i henhold til nærværende aftale. Force majeure situationer er bl.a. krig, mobilisering, terrorangreb, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, oversvømmelse og anden vandskade, import- og eksportrestriktioner, virusangreb, sygdom hos nøglemedarbejdere, strømsvigt, svigt/nedbrud i tredjemands teleforbindelser samt andre uforudsete omstændigheder, som Leverandøren ikke ved udfoldelse af rimelige foranstaltninger kunne have forhindret.

Overdragelse

Kunden kan ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser efter nærværende aftale til tredjemand. Leverandøren er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og forpligtelser efter nærværende aftale til tredjemand.

Opsigelse

Fra den dag Kunden får adgang til Leverandørens service, kan Kunden ubegrænset prøve softwaren til evalueringsbrug. Fra det øjeblik hvor Kunden accepterer aftalen starter abonnementsperioden og softwaren kan benyttes professionelt. Ingen refundering eller fortrydelsesret. Abonnement, som er indbetalt, refunderes ikke.

Abonnementet forlænges automatisk, medmindre Kunden opsiger aftalen skriftligt. Opsigelse skal sendes til support@elvium.com. Opsigelsesfristen fremgår af det fremsendte tilbud. Efter opsigelsesperiodens udløb forpligter Leverandøren sig ikke yderligere overfor Kunden.

Tvister

Enhver tvist, som måtte udspringe af nærværende vilkår og kundens anvendelse af systemet, skal anlægges ved Københavns Byret. Tvisten afgøres ved anvendelse af dansk ret.

Få seneste tendenser og topnyheder fra HR 🚀

OBS! gmail, outlook og hotmail modtages ikke